Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Powiatowa rada rynku pracy w kłodzku rozpoczęła nową kadencję

Członkami powiatowej rady rynku pracy są osoby powoływane przez starostę kłodzkiego spośród przedstawicieli działających na terenie powiatu:
1) terenowych struktur każdej organizacji związkowej
2) terenowych struktur organizacji pracodawców
3) społeczno-zawodowych organizacji rolników, w tym związków zawodowych rolników indywidualnych i izb rolniczych
4) organizacji pozarządowych zajmujących się statutowo problematyką rynku pracy.

Zakres zadań powiatowych rad rynku pracy jest odwzorowaniem zakresu zadań wojewódzkich rad rynku pracy - adekwatnie do lokalnego rynku pracy - przy czym, ze względu na zadania powiatowych urzędów pracy, powiatowe rady rynku pracy dodatkowo opiniują celowość realizacji programów specjalnych oraz proponowane zmiany.

Na pierwszym w tym roku posiedzeniu, wybrano skład nowej rady. W głosowaniu funkcję przewodniczącego powierzono Monice Wielichowskiej Monika Wielichowska, a na stanowisko wiceprzewodniczącego wybrano Piotra Marchewkę - Etatowego Członka Zarządu Powiatu Kłodzkiego, który wręczył podziękowania dotychczasowym członkom rady, a zarazem powitał nowo zasiadające w niej osoby. W skład kłodzkiej rady wchodzi łącznie 13 osób.
W nowej kadencji dołączył też Michał Piszko Burmistrz Miasta Kłodzka.

Podczas pierwszego posiedzenia Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Kłodzku Krzysztof Bolisęga przygotował podsumowanie pracy urzędu i zreferował sytuację na powiatowym rynku. Omówił m.in. podział i realizację otrzymanych środków finansowych.

Obecnie liczba osób pozostających bez pracy w powiecie kłodzkim waha się na poziomie ok. 5600 osób.
Z tego, ok. 3000 osób aktywnie działa i przy wsparciu urzędu pracy korzysta z rożnych form aktywizacji m.in.: jak szkolenia, podnoszenie kwalifikacji czy wsparciu finansowemu na uruchomienie własnej działalności gospodarczej, co daje efekty i ta liczba się zmniejsza.

Natomiast swoistą stałą w statystykach urzędu jest ok. 2000 osób, które to osoby od lat są trwale bezrobotne i z rożnych przyczyn nie chcą lub nie mogą podjąć żadnego zatrudnienia.

Rada obradowała również m.in. nad nowymi propozycjami podziału środków finansowych przeznaczonych na zwalczanie bezrobocia w powiecie oraz nad pozostałymi programami wsparcia oraz propozycjami podpisania nowych porozumień z pracodawcami w celu aktywizacji młodzieży szkolnej po przez programy praktyk zawodowych.

Kadencja Powiatowej Rady Rynku Pracy trwa 4 lata.

Skład Rady:

Przewodniczący: Monika Wielichowska

Wiceprzewodniczący : Piotr Marchewka

Sebastian Borecki

Irena Foremnik

Tomasz Korczak

Halina Szendzielorz

Hubert Krech

Michał Piszko

Joanna Kraj-Plenkiewicz

 Maciej Machela

Mirosław Niemczura

Sylwia Osiadacz

Elżbieta Ulatowska

 

 

 

Wersja XML