Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zawiadomienie o posiedzeniu w dniu 11 maja 2021 roku

Komisja Rewizyjna                                                                            Kłodzko, 4 maja 2021 roku

ORG.BR.0012.27.2021.BR1

 

Radni,

Członkowie

Komisji Rewizyjnej

 

Informuję, iż zwołuję w dniu 11 maja 2021 roku, o godz. 10.00 posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Kłodzkiego. Na podstawie art. 15zzx ust. 2 i 3 ustawy z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniemi zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywoływanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U.2020.1842 ze zm.), zarządzam obradowanie w zdalnym trybie.

  1. Ustalenie porządku obrad komisji.
  2. Kontrola wykonania budżetu Powiatu Kłodzkiego za 2020 rok- rozpatrzenie:
  1. rocznego sprawozdania finansowego Powiatu Kłodzkiego za 2020 rok wraz z opinią z badania tego sprawozdania, przeprowadzonego przez biegłego rewidenta,
  2.  sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Kłodzkiego za 2020 rok wraz z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o tym sprawozdaniu,
  3. informacji o stanie mienia Powiatu Kłodzkiego.
  1. Zaopiniowanie wykonania budżetu Powiatu Kłodzkiego za 2020 rok- sformułowanie opinii na piśmie wraz z uzasadnieniem oraz wniosku w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu Kłodzkiego z wykonania budżetu powiatu za 2020 rok.
  2. Przyjęcie protokołu oraz sprawozdania pokontrolnego z kontroli Domu Pomocy Społecznej w Bystrzycy Kłodzkiej w zakresie realizacji zadań statutowych i regulaminowych, finansów, stanu zatrudnienia, opieki lekarskiej podopiecznych, stanu technicznego obiektu- inwestycji, remontów w jednostce, warunków mieszkaniowych oraz aktualności dokumentacji technicznej.
  3. Sprawy różne:

a. ustalenia daty i tematów kolejnego posiedzenia Komisji Rewizyjnej,

b. przyjęcie protokołu nr 4/21 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 20 kwietnia 2021 roku.

 

Niniejsze zawiadomienie jest jednocześnie wnioskiem o udzielenie zwolnienia od pracy zawodowej na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. 2020 r. poz. 920).

 

Z poważaniem

                                                                         Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

                                                                                  Grzegorz Kuzak

 

Sprawę prowadzi:

Marta Paprocka

Biuro Rady Powiatu

Tel: 74 865- 75- 31

e- mail: rada@powiat.klodzko.pl

              m.paprocka@powiat.klodzko.pl