Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ważna informacja dla organizacji pozarządowych dotycząca przekazywania 1% podatku

W związku z trwającym składaniem zeznań podatkowych za rok 2019 przypominamy organizacjom pozarządowym, że zgodnie z Art. 27aa Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.2019.688 t.j. ze zm.), organizacje nieuwzględnione w wykazie organizacji OPP prowadzonym przez dyrektora Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego nie mogą wzywać do przekazania środków finansowych pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych za pośrednictwem organizacji pożytku publicznego, która została uwzględniona w tym wykazie, a organizacje uwzględnione w ww. wykazie nie mogą wzywać do przekazywania 1% na rzecz organizacji nieuwzględnionych w wykazie. Organizacje mające status OPP mogą stracić ten status w konsekwencji naruszenia ww. zakazu. Natomiast środki finansowe pochodzące z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych przekazane na rzecz organizacji pożytku publicznego, która nie została uwzględniona w wykazie, o którym mowa w art. 27a, są przekazywane na rzecz Funduszu Wspierania Organizacji Pożytku Publicznego.

Wersja XML