Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Jak założyć stowarzyszenie zwykłe

Zgodnie z ustawą osoby zakładające stowarzyszenie decydują o jego nazwie, celach i środkach działalności, określają siedzibę stowarzyszenia i teren jego działania, zasady nabywania i utraty członkostwa, dokonywania zmian w regulaminie i zasady rozwiązania się stowarzyszenia zwykłego oraz sposób zarządzania. Wszystkie te zasady określają w regulaminie działalności stowarzyszenia. Wybierają także swojego przedstawiciela albo zarząd, który będzie uprawniony do reprezentowania założycieli wobec urzędu. Wszystkie te zasady określają w regulaminie działalności stowarzyszenia. Następnie dokumenty potwierdzające powołanie stowarzyszenia należy złożyć w starostwie powiatowym, odpowiednim do powiatu, na którego terenie mieści się siedziba stowarzyszenia.

Dokumenty, które należy złożyć w Starostwie Powiatowym w Kłodzku, w Biurze Obsługi Klienta:

Minimalna zawartość regulaminu zgodna z przepisami wynika z art. 40 ust. 2 ustawy Prawo o stowarzyszeniach. Zgodnie z tym regulamin powinien zawierać informacje o:

Dodatkowo, choć nie wynika to wprost z przepisu, w regulaminie powinny znaleźć się informacje o możliwych źródłach majątku. Zgodnie z art. 42 ust. 2 i 3 środki na działalność stowarzyszenia zwykłego mogą pochodzić ze składek członkowskich, darowizn, spadków, zapisów, dochodów z majątku stowarzyszenia, ofiarności publicznej (zbiórek publicznych) oraz z dotacji.

Stowarzyszenie zwykłe może być zarządzane, reprezentowane przez przedstawiciela albo przez zarząd. Jeśli stowarzyszenie zwykłe jest małe – np. 5-osobowe – to przedstawiciel jest wystarczającym rozwiązaniem. Jeśli stowarzyszenie zwykłe liczy więcej osób, np. 20, to być może warto pomyśleć o zarządzie. Jeśli stowarzyszenie zwykłe chce powołać zarząd, to w regulaminie muszą się znaleźć odpowiednie zapisy (art. 40 ust. 3):

Protokół oraz uchwały podpisuje przewodniczący zebrania oraz protokolant. Przewodniczący i protokolant są wybierani na początku zebrania. Przewodniczący prowadzi zebranie. Protokolant sporządza protokół.

PDFwniosek-przedstawiciel.pdf

DOCXwniosek-przedstawiciel.docx

PDFwniosek-zarzad.pdf

DOCXwniosek-zarzad.docx

PDFwniosek-zarzad-komisja.pdf

DOCXwniosek-zarzad-komisja.docx

Wersja XML