Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Obowiązkowe oświadczenie dla stowarzyszeń KRS

 

W związku z przepisami ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz.U.2021.1132 t.j. ze zm.) organizacje posiadające osobowość prawną są zobowiązane do wypełniania obowiązków wynikających z zapisów ww. ustawy.

W związku z powyższym na mocy art. 130 ust.  Pkt. 3 w związku z art.2 ust.1 pkt. 21, 22 ustawy
o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu oraz art. 25 a ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U.2020.2261 t.j.) podmioty zobowiązane powinny raz w roku złożyć oświadczenie do organu nadzoru – Starosty Kłodzkiego, czy Organizacja przyjmuje płatności w gotówce
o wartości równej lub przekraczającej równowartość 10 000 euro, bez względu na to, czy płatność jest przeprowadzana jako pojedyncza operacja, czy kilka operacji, które wydają się ze sobą powiązane. Informacje w formie pisemnego oświadczenia podpisanego przez osobę(y) umocowaną(e) do działania w sprawach majątkowych zgodnie z zapisami statutu i wpisem w KRS, należy przesłać do Starostwa Kłodzkiego, Wydziału Rozwoju, Promocji i Kultury, ul. Okrzei 1, 57-300 Kłodzko w terminie do 31 lipca każdego roku za rok poprzedni.

Nienadesłanie oświadczenia jest podstawą do przeprowadzenia kontroli organizacji w powyższym zakresie.

DOCXOświadczenie2020.docx (14,29KB)

Wersja XML