Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarząd Powiatu Kłodzkiego ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej ruinami budynków i budowli położonej w Kłodzku w rejonie ul. Szpitalnej

ZARZĄD POWIATU KŁODZKIEGO

ogłasza

I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

 

na sprzedaż nieruchomości zabudowanej ruinami budynków i budowli: agregatu, stacji pomp, oczyszczalni, zbiornika p/pożarowego (zużyte funkcjonalnie i technicznie w 100%), położonej   w Kłodzku w rejonie ul. Szpitalnej,   oznaczonej geodezyjnie jako dz. nr  14, AM-2, obręb Jurandów o powierzchni 2,4812 ha, wpisanej do księgi wieczystej nr SW1K/00032137/1.

Kształt działki nieregularny, wydłużony. Ukształtowanie sytuacyjno-wysokościowe działki przeciętne – teren z deniwelacjami. Dojazd drogą asfaltową. Przez teren działki przebiegają sieci uzbrojenia terenu: wodociąg, kanalizacja, energia elektryczna. Działka zadrzewiona – drzewostan liściasty na części działki. Ewentualna wycinka istniejącego drzewostanu będzie mogła nastąpić na koszt nabywcy po uzyskaniu pozytywnej decyzji administracyjnej.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania obszaru położonego między ul. Piłsudzkiego, Rzeką Nysą Kłodzką, ul. Podgrodzie i ul. Warty w Kłodzku uchwalonym uchwałą nr LIII/434/2006 r. Rady Miejskiej w Kłodzku z dnia 29.06.2006 r.  działka nr 14 wchodzi w skład obszaru oznaczonego symbolem:

● A 11 WS – przeznaczenie podstawowe: wody powierzchniowe stojące

● A 9 ZN – przeznaczenie podstawowe: zieleń niska

● A 8 ZN - przeznaczenie podstawowe: zieleń niska

● A 10 K – przeznaczenie podstawowe: oczyszczalnia ścieków bytowych

● A 7 W – przeznaczenie podstawowe: teren ochrony pośredniej ujęć wód podziemnych

● A 6 ZW – przeznaczenie podstawowe: zieleń wysoka

● A 5 ZN (R) – przeznaczenie podstawowe: zieleń niska; przeznaczenie uzupełniające: uprawy rolnicze.

W granicach planu miejscowego zakazuje się realizacji:

 1. obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m²
 2. przekaźnikowych stacji bazowych telefonii komórkowej na terenach zabudowy mieszkaniowej.

 

Obowiązują granice terenu ochrony bezpośredniej i pośredniej wyznaczone w rysunku planu miejscowego dla ujęć wód podziemnych przy ul. Szpitalnej; w obrębie których nakazuje się respektować zasady gospodarowania określone w przepisach odrębnych. Działka położona  w obszarze bezpośredniego zagrożenia powodziowego rzeki Nysy Kłodzkiej (Q 10%),  w zasięgu strefy ochrony sanitarnej istniejącego cmentarza. Wokół granic terenu istniejącego  i projektowanego cmentarza ustala się strefę ochrony sanitarnej o szerokości 50 m. W zasięgu strefy ochrony sanitarnej terenu istniejącego i projektowanego cmentarza zakazuje się lokalizacji: zabudowy i trwałego zagospodarowania terenu z przeznaczeniem na stały pobyt ludzi; obiektów produkcyjnych i usługowych związanych z produkcją, przetwórstwem i sprzedażą artykułów żywnościowych; magazynów artykułów żywnościowych; obiektów usługowych z zakresu gastronomii.

Nieruchomość obciążona jest ograniczonym prawem rzeczowym – prawem do nieodpłatnego użytkowania zabudowanej działki nr 14 na rzecz samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej pn. „Zespół Opieki Zdrowotnej” w Kłodzku, wygasającym najpóźniej do dnia zawarcia aktu notarialnego przenoszącego prawo własności nieruchomości.

 

Nieruchomość nie jest przedmiotem innych niż ww.  obciążeń i zobowiązań.

Warunki przetargu:

 

 1. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi  275 324,00 zł (słownie: dwieście siedemdziesiąt pięć tysięcy trzysta dwadzieścia cztery złote).
 2. Minimalne postąpienie przetargowe wynosi 2 760,00 zł (słownie: dwa tysiące siedemset sześćdziesiąt złotych).
 3. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w pieniądzu w wysokości  27 600,00 zł (słownie: dwadzieścia siedem tysięcy sześćset złotych)  na konto Starostwa Powiatowego  w Kłodzku –   Getin Noble Bank S.A. nr  50 1560 0013 2005 4225 7000 0005  w terminie do dnia  02.09.2021 r.  W tytule przelewu należy podać: „wadium, I przetarg, Kłodzko, ul. Szpitalna” oraz nazwę podmiotu, który będzie nieruchomość nabywał. Za termin wniesienia wadium uważa się dzień wpływu wadium na wskazany rachunek bankowy.
 4. Przetarg odbędzie się  08.09.2021 r.    o godz. 10.00  w budynku Starostwa Powiatowego w Kłodzku, ul. Okrzei 1, Biuro Rady, pokój nr 302.
 5. Warunkiem udziału w przetargu jest:
 1. przedstawienie Komisji przetargowej dowodu wpłacenia wadium,
 2. osobiste stawiennictwo w dniu przetargu z dowodem tożsamości lub reprezentowanie przez pełnomocnika na podstawie pełnomocnictwa z notarialnym poświadczeniem podpisu,
 3. w przypadku udziału w przetargu osób pozostających w związku małżeńskim, które obowiązuje ustawowa wspólność majątkowa konieczne jest stawiennictwo obojga małżonków lub w przypadku udziału jednego z nich  konieczne jest przedłożenie  pisemnej zgody współmałżonka z notarialnym poświadczeniem podpisu; w przypadku rozdzielności majątkowej - przedstawienie dokumentu ustanawiającego rozdzielność,
 4. w przypadku przedsiębiorców, przedłożenie aktualnego wypisu z właściwego dla danego podmiotu rejestru oraz dokumentów upoważniających do działania w ich imieniu.
 1. Jeżeli osoba, która wystąpi o nabycie nieruchomości jest cudzoziemcem w rozumieniu ustawy   z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców, zobowiązana jest przedłożyć w dniu przetargu komisji przetargowej zezwolenie, o którym mowa w art. 1 ust 1 w/w ustawy lub promesę uzyskania takiego zezwolenia, chyba że ustawa stanowi inaczej.  
 2. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygra, zalicza się na poczet ceny nabycia.
 3. Nieruchomość  sprzedawana jest w istniejącym  stanie technicznym.
 4. Sprzedaż nieruchomości odbywa się na podstawie danych ewidencyjnych. Nabywca na własny koszt ustala granice nieruchomości. Powiat nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne różnice pomiędzy danymi ewidencyjnymi, a ustaleniami dokonanymi w oparciu o wykonane prace geodezyjne.
 5. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i w terminie podanych w zawiadomieniu, Zarząd Powiatu Kłodzkiego może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

11. Osobom, które nie wygrały przetargu, wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania, zamknięcia, unieważnienia przetargu lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.

12. Nabywca nieruchomości ponosi koszty notarialne i sądowe związane z zawarciem umowy  sprzedaży.

13. Zarząd Powiatu Kłodzkiego zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia przetargu z uzasadnionych przyczyn.

14. Dodatkowych informacji dotyczących przetargu udzielają pracownicy Wydziału Gospodarki    Nieruchomościami, ul. Okrzei 1, pokój nr 217, tel. 74/865-75-76.

15. Ogłoszenie o przetargu wywieszone zostało na tablicy informacyjnej Starostwa Powiatowego    w Kłodzku przy ul. S. Okrzei 1, opublikowane na stronie internetowej Powiatu Kłodzkiego www.powiat.klodzko.pl (zakładka: Starostwo), Biuletynie Informacji Publicznej  www.bip.powiat.klodzko.pl (zakładka: przetargi na nieruchomości), na portalu internetowym www.doba.pl

16.       Udział w postępowaniu przetargowym wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych uczestników przetargu na zasadach określonych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego  i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.  w sprawie ochrony osób fizycznych w związku         z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U. UE. L 119  z 4.5.2016) oraz w zakresie wynikającym z ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. 2020, poz.65 ze zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia  14 września 2004 r.  w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. 2014, poz. 1490). Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych przez Starostwo Powiatowe w Kłodzku można uzyskać na stronie:

www.bip.powiat.klodzko.pl/841/226/klauzula-informacyjna-dot-przetwarzania-danych-osobowych.html

 

DOCXklauzula-informacyjna-dla-klientow-starostwa-powiatowego-w-klodzku.docx (16,25KB)
 

 

 

 

GN.6840.2.3.2021.GN6

Sporządziła: Ilona Siudak