Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarząd Powiatu Kłodzkiego ogłasza I rokowania na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w Nowej Rudzie przy ul. Obozowej

ZARZĄD POWIATU KŁODZKIEGO

ogłasza

I ROKOWANIA

 

na sprzedaż nieruchomości położonej w Nowej Rudzie przy ul. Obozowej,  ozn. geodezyjnie jako dz. nr  98/33, (AM-3), obręb 4 - Nowa Ruda o powierzchni 0,0680 ha, zabudowanej budynkiem użytkowym o powierzchni użytkowej 244,41 m², sklasyfikowanej w ewidencji gruntów jako inne tereny zabudowane (Bi).   

Stan techniczny budynku średni. Budynek posiada dostęp do energii elektrycznej, wodociągu gminnego, kanalizacji ogólnospławnej, ogrzewania ze wspólnej kotłowni.

 

Dla działki nr 98/33 prowadzona jest księga wieczysta nr SW2K/00010888/7.  Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ulic Górniczej i Świdnickiej w Nowej Rudzie działka zlokalizowana jest w jednostce przeznaczenia terenu oznaczonej symbolem A16.UO - teren zabudowy usług oświaty:

1) przeznaczenie podstawowe: a) pod zabudowę usług nieuciążliwych, w zakresie:

usług oświaty i kultury;  usługi sportu i rekreacji;  usług związanych z obsługą biznesu, w zakresie: biura, sale konferencyjne, itp.;  usług handlu o powierzchni sprzedaży maksymalnie: 400 m²,

2) przeznaczenie towarzyszące:

a) lokale usługowe drobnej, nieuciążliwej przedsiębiorczości;

b) lokale mieszkalne związane z funkcją usługową;

c) pod obiekty i budynki gospodarcze;

d) pod obiekty małej architektury;

e) pod drogi wewnętrzne, miejsca postojowe i garaże;

f) pod sieci i urządzenia infrastruktury technicznej;

g) pod zieleń urządzoną.

 

Nieruchomość obciążona jest umową najmu zawartą na czas nieokreślony.

Nieruchomość nie jest przedmiotem innych niż ww. obciążeń i zobowiązań.

 

Pierwszy przetarg zaplanowany na dzień 25.02.2022r. zakończył się wynikiem negatywnym. Drugi przetarg zaplanowany na dzień 25.04.2022r. zakończył się wynikiem negatywnym.

 

Warunki rokowań:

 1. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 127 200,00 zł  (słownie: sto dwadzieścia siedem tysięcy dwieście złotych).
 2.  Warunkiem przystąpienia do rokowań jest wpłacenie zaliczki w pieniądzu na zabezpieczenie kosztów w przypadku uchylenia się od zawarcia umowy -  w wysokości 12 720,00 zł  (słownie: dwanaście tysięcy siedemset dwadzieścia złotych) na konto Starostwa Powiatowego w Kłodzku – Getin Noble Bank S.A. nr  50 1560 0013 2005 4225 7000 0005 w terminie do dnia  15.06.2022r.   W tytule przelewu należy podać: „zaliczka, rokowania, Nowa Ruda,  ul. Obozowa”  oraz nazwę podmiotu, który będzie nieruchomość nabywał. Za termin wniesienia zaliczki uważa się dzień wpływu zaliczki na wskazany rachunek bankowy.
 3. Rokowania odbędą się  22.06.2022r. o godz. 10.00 w budynku Starostwa Powiatowego w Kłodzku, ul. Wyspiańskiego 2K, Sala Konferencyjna,  pokój nr 1.1.
 4. Zgłoszenia należy składać w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kłodzku, ul. Okrzei 1 w Biurze  Obsługi Klienta (parter) najpóźniej do dnia 15.06.2022r.   w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Rokowania,  Nowa Ruda, ul.  Obozowa” – nie otwierać przed terminem rokowań, tj. przed 22.06.2022r.  – godz. 10.00.
 5. Zgłoszenie winno zawierać:
 1. imię, nazwisko i adres albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli zgłaszającym jest osoba prawna lub inny podmiot;
 2. datę sporządzenia zgłoszenia;
 3. oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się z warunkami rokowań i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń;
 4. proponowaną cenę (nie niższą niż 127 200,00 zł) i sposób jej zapłaty

Do zgłoszenia należy dołączyć kopię dowodu wpłaty zaliczki.

 1. Warunkiem udziału w rokowaniach jest:
 1. osobiste stawiennictwo w dniu rokowań z dowodem tożsamości lub reprezentowanie przez pełnomocnika na podstawie pełnomocnictwa z notarialnym poświadczeniem podpisu;
 2. w przypadku udziału w rokowaniach osób pozostających w związku małżeńskim, które obowiązuje ustawowa wspólność majątkowa konieczne jest stawiennictwo obojga małżonków lub w przypadku udziału jednego z nich przedłożenie pisemnej zgody współmałżonka z notarialnym poświadczeniem podpisu; w przypadku rozdzielności majątkowej - przedstawienie dokumentu ustanawiającego rozdzielność;
 3. w przypadku przedsiębiorców, przedłożenie aktualnego wypisu z właściwego dla danego podmiotu rejestru oraz dokumentów upoważniających do działania w ich imieniu.
 1. Jeżeli osoba, która wystąpi o nabycie nieruchomości jest cudzoziemcem w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców, zobowiązana jest przedłożyć w dniu rokowań komisji przetargowej zezwolenie, o którym mowa w art. 1 ust 1 w/w ustawy lub promesę uzyskania takiego zezwolenia, chyba że ustawa stanowi inaczej.
 2. Na rzecz każdoczesnego właściciela działki nr 98/33, będącej przedmiotem rokowań ustanowiona zostanie służebność drogowa na działce nr 98/34, AM-3, obręb 4-Nowa Ruda. Jednorazowe wynagrodzenie za ustanowienie ww. służebności wynosi 21 000,00 zł + 23% pod. VAT, tj. 25 830,00 zł brutto, które płatne jest wraz z ceną nabycia nieruchomości przed zawarciem aktu notarialnego.   
 3. Nieruchomość  sprzedawana jest w istniejącym stanie technicznym.
 4. Sprzedaż nieruchomości odbywa się na podstawie danych ewidencyjnych. Nabywca na własny koszt ustala granice nieruchomości. Powiat nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne różnice pomiędzy danymi ewidencyjnymi, a ustaleniami dokonanymi w oparciu o wykonane prace geodezyjne.
 5. Zaliczka wpłacona przez uczestnika, który zostanie wyłoniony w drodze rokowań, zostanie zaliczona na poczet ceny nabycia.
 6. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i w terminie podanych w zawiadomieniu, Zarząd Powiatu Kłodzkiego może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacona zaliczka nie podlega zwrotowi.
 7. Osobom, które nie wygrały rokowań, zaliczkę zwraca się niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu rokowań, nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania, zamknięcia, unieważnienia rokowań  lub zakończenia rokowań wynikiem negatywnym.
 8. Nabywca nieruchomości ponosi koszty notarialne i sądowe związane z zawarciem umowy sprzedaży.
 9. Zarząd Powiatu zastrzega sobie prawo odwołania rokowań z uzasadnionych przyczyn.
 10. Zarząd Powiatu zastrzega sobie prawo zamknięcia rokowań bez wybrania nabywcy.
 11. Dodatkowych informacji dotyczących rokowań udzielają pracownicy Wydziału Gospodarki Nieruchomościami, ul. Wyspiańskiego 2K, pokój nr 1.6, tel. nr 74 865 75 76.
 12. Ogłoszenie o rokowaniach wywieszone zostało na tablicy informacyjnej Starostwa Powiatowego   w Kłodzku przy ul. Okrzei 1, opublikowane  na stronie internetowej Powiatu Kłodzkiego www.powiat.klodzko.pl (zakładka: Starostwo), Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.powiat.klodzko.pl (zakładka: przetargi na nieruchomości), na portalu internetowym www.doba.pl

19. Udział w rokowaniach wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych uczestników rokowań na zasadach określonych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia  27 kwietnia 2016r.  w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U. UE. L 119 z 4.5.2016) oraz w zakresie wynikającym z ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. 2021, poz. 1899 ze zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r.  w sprawie sposobu  i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. 2021, poz. 2213). Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych przez Starostwo Powiatowe w Kłodzku można uzyskać na stronie:

www.bip.powiat.klodzko.pl/841/226/klauzula-informacyjna-dot-przetwarzania-danych-osobowych.html

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GN.6840.2.3.2019.GN6

Sp   Sporządziła: Ilona Siudak