Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Program stypendiów pomostowych 2020/2021 XIX edycja

PLAKAT_stypendium_pomostowe.jpeg

Program stypendiów pomostowych 2020/2021

XIX edycja

 

realizowany przy współpracy z Polsko-Amerykańską Fundacją Wolności (PAFW), Narodowym Bankiem Polskim (NBP), Fundacją Wspomagania Wsi (FWW), koalicją pozarządowych organizacji lokalnych i grup nieformalnych oraz innych instytucji, które przystąpią do Programu.

 

Współpraca organizacyjna - Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa (KOWR)

 

 

Program jest administrowany przez

Fundację Edukacyjną Przedsiębiorczości (FEP)

 

I. Cel Programu

Celem Programu jest ułatwienie młodzieży ze wsi i z małych miast do 20 000 mieszkańców pokonania trudnej dla niej bariery związanej z rozpoczęciem nauki w szkole wyższej poprzez ufundowanie stypendiów na pierwszy rok studiów. Zakładamy jednocześnie, iż perspektywa uzyskania takiego stypendium będzie działać motywująco na uczniów szkół ponadgimnazjalnych, spełniających kryteria Programu. W XIX edycji planowane jest przyznanie około 600 stypendiów.

II. Adresaci Programu

Adresatami Programu są maturzyści z 2020 roku, pochodzący ze wsi i z miast do 20 tysięcy mieszkańców, z rodzin o niskich dochodach, osiągający dobre wyniki w nauce, którzy zostali przyjęci na I rok stacjonarnych studiów I stopnia lub jednolitych magisterskich realizowanych w polskich publicznych uczelniach akademickich. W szczególności Program skierowany jest do młodzieży pochodzącej z terenów po dawnych ppgr, uczestników finałowego etapu olimpiad przedmiotowych w szkole ponadgimnazjalnej, młodzieży z rodzin wielodzietnych, wychowanków rodzin zastępczych lub placówek opiekuńczo-

 

wychowawczych typu socjalizacyjnego (państwowych domów dziecka), młodzieży rekomendowanej do Programu przez pozarządowe organizacje lokalne lub grupy nieformalne wyłonione do udziału Programie poprzez udział w konkursie Dyplom z Marzeń oraz przez inne lokalne NGO prowadzące programy stypendialne dla młodzieży uczęszczającej do szkół ponadgimnazjalnych.

 

III. Założenia i organizacja XIX edycji Programu Stypendiów Pomostowych

 

XIX edycja realizowana będzie w czterech segmentach:

 

Segmenty IA, IB i IC są przedsięwzięciem realizowanych przy współpracy z Polsko-Amerykańską Fundacją Wolności, Narodowym Bankiem Polskim oraz innymi instytucjami, które przystąpią do realizacji Programu. Łącznie w segmentach IA, IB, IC planowane jest przyznanie około 230 stypendiów.

 

Adresowany jest do młodzieży spełniającej łącznie wszystkie warunki określone w regulaminie segmentu II, która otrzyma rekomendacje tychże organizacji.

W II segmencie planowane jest przyznanie około 380 stypendiów.

 

W roku akademickim 2020/2021 stypendium pomostowe będzie wynosiło 5.000 zł i będzie wypłacane przez 10 miesięcy (od października do lipca) po 500 zł miesięcznie.

Wnioski w Programie składane są on-line. Aplikacja będzie aktywna w terminie ogłoszonym na stronie www.stypendia-pomostowe.pl.

 

Procedura kwalifikowania do Programu przebiega następująco:

 

Kandydaci z segmentu IA po złożeniu wniosku on-line, przesyłają do najbliższego względem miejsca zamieszkania Oddziału Terenowego KOWR, wydrukowany z systemu wniosek wraz z wszystkimi załącznikami. OT KOWR dokonuje wstępnej oceny złożonych dokumentów (weryfikuje kompletność załączników i pochodzenie kandydata z rodziny byłego pracownika ppgr) i przesyła wniosek do FEP.

 

Kandydaci z segmentu IB po złożeniu wniosku on-line drukują go i wraz z wymaganymi załącznikami przesyłają bezpośrednio do FEP.

 

Kandydaci z segmentu IC po złożeniu wniosku on-line drukują go i wraz z wymaganymi załącznikami przesyłają bezpośrednio do FEP. Wnioski wychowanków rodzin zastępczych, lub placówek opiekuńczo wychowawczych typu socjalizacyjnego (państwowych domów dziecka) przed przesłaniem do FEP powinny być poświadczone pieczątką właściwego dla miejsca zamieszkania, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.

 

Kandydaci z segmentu II zgłaszają się do organizacji lokalnej uczestniczącej w PSP w celu uzyskania rekomendacji. Organizacja lokalna zbiera wnioski aplikacyjne od kandydatów, powołuje Komisję Stypendialną, która na podstawie określonych kryteriów kwalifikuje do udziału w Programie. Organizacja może zgłosić do Programu tylu kandydatów, dla ilu jest w stanie zgromadzić środki na pokrycie 25% kosztu rocznego stypendium. Kandydaci, którzy uzyskają rekomendację organizacji lokalnej składają wniosek on-line. Wydrukowany z system wniosek wraz z wymaganymi załącznikami dostarczają do rekomendującej ich organizacji, która weryfikuje kompletność załączników i  posiadanie rekomendacji. Pełną dokumentację kandydatów Organizacje Lokalne przesyłają do FEP.

 

Kolejny etap kwalifikacji realizowany jest w FEP. Nadesłane dokumenty kontrolowane są pod względem formalnym (czy jest komplet dokumentów) i merytorycznym (czy dane zawarte w dokumentach są zgodne z danymi podanymi we wniosku i warunkami określonymi w regulaminie przyznawania i przekazywania stypendiów). Następnie wnioski rozpatrywane są przez Komisje Stypendialne odrębnie dla I i II segmentu.

 

IV. Komisja Stypendialna

 

W skład Komisji Stypendialnych wchodzą przedstawiciele partnerów finansujących stypendia, instytucji wspierających i administratora Programu. Członkowie komisji powoływani są przez zarząd FEP na wnioski instytucji, które reprezentują.

Komisje rozpatrują przedłożone wnioski i podejmują decyzję o przyznaniu stypendiów. Decyzja Komisji Stypendialnej jest ostateczna. FEP informuje o decyzji Komisji Stypendialnej wszystkich stypendystów, partnerów i organizacje wspierające. Stypendia są przekazywane przez FEP na indywidulane konta stypendystów.

 

V. Zasady finansowania Programu

 

W Programie występują dwa rodzaje kosztów: koszty stypendiów i koszty zarządzania Programem. Koszty stypendiów pokrywane są z dotacji:

Koszty zarządzania Programem w FEP w całości pokrywane są z grantu PAFW.

 

VI. Tryb informowania o Programie

 

Program ogłaszany jest każdego roku przed rozpoczęciem egzaminów maturalnych. Towarzyszy temu publikacja artykułów w prasie centralnej i liczne ogłoszenia w prasie lokalnej. Informacje o Programie przekazywane są do kuratoriów oświaty, komitetów olimpiad przedmiotowych, PCPR-ów, a także do organizacji pozarządowych prowadzących lokalne programy stypendialne, a za ich pośrednictwem uczniom. Pełna informacja o Programie jest zamieszczana na stronach internetowych: www.stypendia-pomostowe.pl i www.fep.lodz.pl. Wniosek o stypendium do wypełnienia on-line będzie udostępniony kandydatom w terminie ogłoszonym na stronie www.stypendia-pomostowe.pl.

 

VII. Współpraca ze stypendystami

 

Wszyscy stypendyści są zobowiązani do założenia kont osobistych, na które będą przesyłane stypendia. FEP po zakończeniu fazy organizacyjnej, związanej z uruchomieniem procedur przekazywania stypendiów, przystępuje do systematycznej współpracy ze stypendystami. Obserwuje zarówno ich postępy w nauce, jak i podpowiada możliwe drogi uzyskania pomocy stypendialnej podczas kolejnych lat studiów, ubiegania się o kredyty studenckie. W tym celu FEP opracowuje broszurę Jak zdobyć pieniądze na studiowanie, którą udostępni stypendystom na stronie www.stypendia-pomostowe.pl i FEP www.fep.lodz.pl.

 

Wiosną 2021 roku w imieniu Partnerów Programu Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości ogłosi kolejne programy, które wchodzą w skład rozbudowanego systemu stypendialnego. Będą to:

 

Stypendyści Programu Stypendiów Pomostowych mogą także skorzystać z innych ofert m.in. staży zagranicznych realizowanych w USA (w ramach Polish-American Internship Initiative) oraz innych inicjatyw oferowanych przez FEP i przez Partnerów Programu. Informacje o tych przedsięwzięciach znaleźć można na stronie Programu www.stypendia-pomostowe.pl oraz na stronie www.paii.pl

 

VIII. Dotychczasowe osiągnięcia

 

Obecnie trwa XVIII edycja Programu. Od początku Programu stypendium na I rok nauki na studiach stacjonarnych otrzymało 16 749 absolwentów szkół średnich (10 453 stypendiów w I segmencie i 6 296 w II segmencie). Na realizację osiemnastu edycji zgromadzono ponad 117 milionów złotych.

 

Fundatorami Programu byli:

 

FEP prowadzi systematyczne badania stypendystów, które uzasadniają sens podjęcia i kontynuowania Programu. Potwierdzają trafność wyboru grupy docelowej. Program Stypendiów Pomostowych był dla ponad 4.000 młodych ludzi ze wsi i z małych miast jedyną szansą na podjęcie studiów. Prawie 98% absolwentów uważa, że stypendium pomostowe wpłynęło w bardzo i dość dużym stopniu na poprawę ich sytuacji materialnej w czasie studiów. 90% kończy studia z dobrymi i bardzo dobrymi wynikami w nauce, 70% kończy studia w terminie, 4% absolwentów przerwało studia. Dzięki stypendium pomostowemu stypendyści:

 

 

Program Stypendiów Pomostowych stworzył im taką szansę. Wyniki badania absolwentów dowodzą, że środki finansowe jakie zostały przeznaczone na stypendia nie zostały zmarnowane, a przeciwnie, stypendyści otrzymaną szansę doskonale wykorzystali. Warto więc w nich inwestować, co raz jeszcze potwierdza sens całego Programu.

 

Uczelnia posiadająca co najmniej jedną kategorię naukową A, A+ lub B w co najmniej jednej dyscyplinie naukowej lub artystycznej.

Rodzina wielodzietna, to rodzina posiadająca troje i więcej dzieci. Rodzina zaś oznacza następujących członków wchodzących w jej skład: rodziców dzieci lub opiekunów prawnych i zamieszkujące wspólnie i pozostające na ich utrzymaniu dzieci w wieku do ukończenia 18 lat, dzieci w wieku do ukończenia 25 lat, jeżeli uczą się/studiują stacjonarnie, a także dzieci, które ukończyły 25. rok życia, legitymujące się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, jeżeli w związku z tą niepełnosprawnością przysługuje świadczenie pielęgnacyjne lub specjalny zasiłek opiekuńczy albo zasiłek dla opiekuna, o którym mowa w ustawie z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U. z 2016 r. poz. 162). Do członków rodziny nie zalicza się dziecka pozostającego pod opieką opiekuna prawnego, dziecka pozostającego w związku małżeńskim, a także pełnoletniego dziecka posiadającego własne dziecko; w przypadku gdy dziecko, zgodnie z orzeczeniem sądu, jest pod opieką naprzemienną obojga rodziców rozwiedzionych lub żyjących w separacji lub żyjących w rozłączeniu, dziecko zalicza się jednocześnie do członków rodzin obydwojga rodziców.

Wersja XML