Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Sesja Absolutoryjna Rady Powiatu Kłodzkiego

Odbyła się VI sesja Rady Powiatu Kłodzkiego, podczas której radni głosowali w sprawie udzielenia wotum zaufania i absolutorium dla Zarządu Powiat Kłodzkiego.

Zarząd Powiatu Kłodzkiego otrzymał od Rady Powiatu Kłodzkiego, zarówno absolutorium, jak też wotum zaufania.

Sesja absolutoryjna to jedna z najważniejszych sesji w ciągu roku.

Należy podkreślić, że podsumowanie i ocena pracy Zarządu dotyczyła trudnego roku, w którym nadal walczyliśmy z pandemią koronawirusa.

Mimo trudnego czasu dla samorządu powiatowego, udało się zrealizować większość zaplanowanych zadań i zrealizować założenia budżetu.

Podczas sesji radni zapoznali się z Raportem o stanie Powiatu Kłodzkiego  za 2021 r. Opinię

przedstawiła Ewelina Ptak radna z Klubu Porozumienie Samorządowe Ziemi Kłodzkiej.

Po prezentacji Raportu,  odbyła się debata, a po niej nastąpiło głosowanie w sprawie udzielenia wotum zaufania dla Zarządu.

Rada Powiatu Kłodzkiego udzieliła wotum zaufania Zarządowi.

Następnie,  Maciej Awiżeń Starosta Kłodzki przedstawił Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Kłodzkiego  za 2021 rok.

Po prezentacji Starosty, radni ocenili pracę Zarządu w minionym roku pod względem finansowym.

Komisja Rewizyjna po przeprowadzeniu czynności sprawdzająco-kontrolnych i po uwzględnieniu opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej zaopiniowała pozytywnie sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za rok 2021, i zwróciła się do Rady z wnioskiem o udzielenie absolutorium dla Zarządu. 

Zarząd Powiatu Kłodzkiego otrzymał absolutorium oraz zostało przyjęte przez Radę sprawozdanie finansowe za 2021 rok.

Starosta podziękował wszystkim, którzy przyczynili się poprzez swoje zaangażowanie i dobrą współpracę do wykonania budżetu w 2021 roku, również wszystkim którzy uczestniczyli w montażach finansowych przy realizacji powiatowych inwestycji: samorządom z powiatu, nadleśnictwom, rządowi  za dofinansowania niektórych inwestycji.

Brak opisu obrazka

Brak opisu obrazka

Brak opisu obrazka

Brak opisu obrazka

Brak opisu obrazka

Brak opisu obrazka

Brak opisu obrazka

Wersja XML