Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

V Sesja Rady Powiatu Kłodzkiego - SESJA ABSOLUTORYJNA

sesja_rady-26_06_2020.jpeg

 

Sesja czerwcowa, ze względu na trwającą epidemię koronawirusa, odbyła się w trybie zdalnym.

Na sesji, zgodnie z porządkiem obrad, Maciej Awiżeń Starosta Kłodzki przedstawił „Raport o stanie Powiatu Kłodzkiego za rok 2019”.

Po przedstawieniu raportu, przeprowadzeniu debaty nad raportem, została podjęta uchwała udzielająca wotum zaufania Zarządowi Powiatu Kłodzkiego.

Następnym punktem w porządku obrad sesji było przedstawienie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Kłodzkiego za 2019 rok.

Sprawozdanie finansowe uzyskało pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu oraz Komisji Rewizyjnej.

Po przedstawieniu sprawozdania, przyjęto uchwałę o przyjęciu sprawozdania finansowego oraz uchwałę o udzieleniu absolutorium dla Zarządu Powiatu Kłodzkiego z wykonania budżetu powiatu za 2019 rok.

Starosta podziękował wszystkim radnym za udzielone zaufanie i w swoim wystąpieniu podkreślił, że jest jeszcze bardzo dużo do zrobienia w naszym powiecie i bardzo liczy na dalszą dobrą w współprace w roku 2020, który jest dość specyficzny ze względu na panującą obecnie sytuacje.

 

Pozostałe tematy omawiane na sesji absolutoryjnej to:

 

• Zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2019 rok „Zespołu Opieki Zdrowotnej”

w Kłodzku

• Informacja z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Kłodzku za 2019 rok

• Informacja na temat realizacji za 2019 rok „Wieloletniego planu inwestycyjnego dla Powiatu Kłodzkiego na lata 2015- 2020”

• Monitoring „Strategii rozwoju Powiatu Kłodzkiego na lata 2016 – 2020”

• Analiza skutków finansowych dla Powiatu Kłodzkiego, wynikających z wprowadzenia stanu epidemii, w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2.

• Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z realizacji „Programu rozwoju sieci dróg powiatowych na terenie powiatu kłodzkiego”

Wersja XML