Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Jak rozwiązać stowarzyszenie zwykłe

PROCEDURA LIKWIDACJI:

I. Likwidacja stowarzyszenia zwykłego polega na całkowitym zakończeniu jego działalności, zadysponowaniu jego mieniem oraz wykreśleniu z ewidencji Starosty po zaspokojeniu lub zabezpieczeniu wierzycieli.

Jeżeli  członkowie  stowarzyszenia  zwykłego  postanowili  zlikwidować  stowarzyszenie  i zakończyć swoją działalność powinni na walnym zebraniu członków:

1.   podjąć uchwałę o rozwiązaniu stowarzyszenia zgodnie z zapisami regulaminu,
2.   sporządzić protokół z zebrania,
3.   sporządzić listę obecności członków stowarzyszenia na zebraniu.

Uchwała powinna określać:

a)  Datę rozwiązania, która jest jednocześnie datą rozpoczęcia likwidacji,
b)  Cel na który przeznaczony będzie majątek zlikwidowanego stowarzyszenia. Majątek zlikwidowanego stowarzyszenia przeznacza się na cel społeczny określony w statucie lub  w  uchwale  walnego  zebrania  członków  (zebrania  delegatów)  o  likwidacji stowarzyszenia.  Koszty    likwidacji    pokrywa    się    z    majątku    likwidowanego stowarzyszenia (art. 38, 39 ustawy Prawo o stowarzyszeniach).
c)  Imiennie likwidatora, (jednakże w przypadku braku takiego wskazania w uchwale i regulaminie  likwidatorami  są  członkowie  Zarządu  (art.  36  ust. 1  ustawy  Prawo  o stowarzyszeniach).

II. Po podjęciu uchwały o rozwiązaniu stowarzyszenia likwidator:

1.   pisemnie zawiadamia Starostę Kłodzkiego o wszczęciu postępowania likwidacyjnego stowarzyszenia (DOCXzawiadomienie-wszczęcie.docx PDFzawiadomienie-wszczęcie.pdf) oraz dołącza protokół z walnego zebrania wraz z uchwałą o rozwiązaniu stowarzyszenia i listą obecności;
2.   podaje    do    publicznej    wiadomości    informację    o    wszczęciu    postępowania
likwidacyjnego (DOCXogłoszenie.docx PDFogłoszenie.pdf), (informację taką w formie ogłoszenia można też złożyć Staroście wraz z ww. dokumentami. Zostanie ona wywieszona na tablicach Starostwa na okres 14 dni).

III. Po zakończeniu postępowania likwidacyjnego likwidator składa:

1.   wniosek    do    Starosty    Kłodzkiego    o    wykreślenie    stowarzyszenia    zwykłego
z ewidencji, (DOCXzawiadomienie-likwidacja.docx PDFzawiadomienie-likwidacja.pdf)
2.   sprawozdanie  finansowe  –  za  okres  bieżącego  roku  do  dnia  likwidacji.

Uwagi:

Wykreślenie  stowarzyszenia  zwykłego  z  ewidencji  prowadzonej  przez  Starostę nastąpi dopiero po zakończeniu postępowania likwidacyjnego stowarzyszenia. Starosta powiadomi o tym pisemnie likwidatora.
 
INFORMACJE DODATKOWE:

W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do  ich uzupełnienia  w  terminie  7  dni.  Nieusunięcie  braków  spowoduje  pozostawienie podania bez rozpoznania.

MIEJSCE REJESTRACJI I LIKWIDACJI:

Starostwo Powiatowe w Kłodzku ul. Okrzei 1, 57-300 Kłodzko

Wersja XML