Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

INFORMACJA O ROZSTRZYGNIĘCIU KONKURSU - Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego

Zarząd Powiatu Kłodzkiego ogłasza konkurs ofert na realizację zadania Powiatu Kłodzkiego z zakresu pomocy społecznej pn.: "Prowadzenie Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Kłodzku przy ul. Szkolnej 8".

Treść Uchwały Zarządu Powiatu Kłodzkiego z dnia 27 października 2022 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert oraz treść ogłoszenia

znajdą Państwo w załączonym linku.

http://pcpr.klodzko.pl/243-ogloszenie-o-otwartym-konkursie-ofert-na-realizacje-zadania-publicznego-pn-prowadzenie-powiatowego-srodowiskowego-domu-samopomocy-w-klodzku-przy-ul-szkolnej-9

Plakat_konkurs.jpeg

INFORMACJA O ROZSTRZYGNIĘCIU KONKURSU:

Zarząd Powiatu Kłodzkiego po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej pn.: "Prowadzenie Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Kłodzku przy ul. Szkolnej 8", wyraża zgodę na powierzenie w okresie od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2027 r. realizacji wyżej wymienionego zadania Sudeckiemu Sejmikowi Osób Niepełnosprawnych
z siedzibą 57- 300 Kłodzko, ul. Wolności 59.

Szczegółowe warunki realizacji zadania publicznego zostaną określone w zawartej umowie.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
- Maciej Awiżeń-Przewodniczący Zarządu
- Małgorzata Jędrzejewska-Skrzypczyk-Wicestarosta
- Piotr Marchewka-Etatowy Członek Zarządu
- Ryszard Niebieszczański-Nieetatowy Członek Zarządu
- Małgorzata Kanecka-Nieetatowy Członek Zarządu
 

Uzasadnienie
Komisja Konkursowa po rozpatrzeniu oferty, jaka wpłynęła w odpowiedzi na ogłoszony otwarty konkurs ofert na
realizację zadania publicznego powiatu kłodzkiego z zakresu pomocy społecznej, pn. "Prowadzenie Powiatowego
Środowskowego Domu Samopomocy w Kłodzku przy ul. Szkolnej 8", przedstawiła Zarządowi Powiatu
Kłodzkiego propozycję przyjęcia oferty i powierzenia realizacji ww. zadania publicznego Sudeckiemu Sejmikowi
Osób Niepełnosprawnych w Kłodzku. Oferta spełniła wymogi formalne i merytoryczne określone w ogłoszeniu
konkursowym.

Wersja XML