Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Bezpłatne doradztwo z zakresu tworzenia i funkcjonowania organizacji pozarządowych

Fundacja Rozwoju Ekonomii Społecznej prowadząca we współpracy z Forum Aktywności Lokalnej Dolnośląski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Wałbrzychu zaprasza:
– osoby chcące założyć stowarzyszenie lub fundację oraz
– przedstawicieli organizacji pozarządowych nieprowadzących działalności gospodarczej, które chcą taką działalność uruchomić
z terenu subregionu wałbrzyskiego (powiaty: dzierżoniowski, kłodzki, świdnicki, wałbrzyski, ząbkowicki i miasto Wałbrzych) do skorzystania z bezpłatnych usług poradniczych z zakresu tworzenia i funkcjonowania organizacji pozarządowych (stowarzyszeń i fundacji)

Zakres tematyczny poradnictwa to m.in.:
– zasady tworzenia organizacji pozarządowych (stowarzyszeń i fundacji),
– konsultacje statutów nowo powstających podmiotów
– zmiany w statutach istniejących podmiotów, które planują uruchomić działalność odpłatną pożytku publicznego lub działalność gospodarczą,
– przygotowanie osób i grup zakładających organizacje pozarządowe do złożenia dokumentów rejestracyjnych w KRS.

W związku z zagrożeniem epidemicznym poradnictwo do odwołania świadczone jest za pomocą środków komunikacji na odległość. Możliwe kanały komunikacji:
– e-mail: 
– tel. 74 665 11 11, 693 145 674
W wyjątkowych sytuacjach poradnictwo jest możliwe z wykorzystaniem platform komunikacji bezpośredniej (np. zoom itp.)

Poradnictwo jest bezpłatne i realizowane jest w sposób ciągły.

Wszystkie osoby, którym udzielane jest poradnictwo zobowiązane są do wypełnienia oraz podpisania Karty udzielenia usługiDeklaracji uczestnictwa oraz Umowy o korzystanie z usług OWES. Dokumenty należy odesłać pocztą w ciągu 7 dni od daty udzielenia usługi na adres podany przez doradcę.

Szczegółowych informacji udziela:
Radosław Bednarskitel. 693 145 674e-mail: 

Projekt pn. „Rozwój ekonomii społecznej w subregionie wałbrzyskim” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś priorytetowa 9 Włączenie społeczne, Działanie 9.4 Wspieranie gospodarki społecznej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.

Wersja XML